Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Manus i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej

w ramach projektu PassWorld

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Manus oznacza Fundację z siedzibą przy ul. Grunwaldzkkiej 61 (Akademik T-3),
  50-366 Wrocław, tel. 
  +48 71 340 75 59NIP: PL8981011437 REGON: 930490978, KRS: 0000100892. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej (AIP PWR)  oznacza jednostkę ogólnouczelnianą Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614 w niniejszym regulaminie zwani również PassWorld
 2. Aby skorzystać z usługi Klient powinien posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem
  do poczty elektronicznej i/lub portalu społecznościowego i/lub komunikatora Messenger.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na charakter usługi po akceptacji oferty wyjazdu przez Klienta, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie
  z brzmieniem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zmianami), gdyż usługa będzie w całości wykonana.
 4. PassWorld oznacza projekt realizowany przez fundację Manus i AIP Pwr w ramach Preinkubacji, obejmujący usługi doradcze w zakresie organizacji tanich wyjazdów.
 5. PassWorld nie jest biurem turystycznym i nie wykonuje żadnych czynności w imieniu swoich klientów ani biur turystycznych.
 6. PassWorld świadczy usługi zarówno w zakresie  doradztwa dotyczącego wyjazdów indywidualnych oraz zbiorowych.
 7. Na usługę doradztwa składa się:
 1. wskazanie atrakcyjnej cenowo oferty wyjazdu w skład której wchodzą linki do bezpośrednich rezerwacji biletów lotniczych/kolejowych oraz noclegów,
 2. pomoc telefoniczna bądź online przy rezerwacji,
 3. przewodnik PassWorld, w którym znajdują się najważniejsze informacje, w tym: transfery z lotniska do miejsca zakwaterowania, propozycje spędzenia czasu wolnego itp.

§ 2. Usługi doradztwa przy wyjazdach indywidualnych PassWorld

 1. Usługi indywidualne świadczone są wyłącznie na zlecenie Klienta.
 2. Klient zwraca się bezpośrednio do PassWorld poprzez formularz na stronie internetowej, Messengera na adres @passworld.agency lub poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@passworld.pl ze zleceniem wyszukania wyjazdu.
 3. W zleceniu Klient zobowiązany jest określić co najmniej:
 1. miejsce docelowe,
 2. dokładny termin wyjazdu, 
 3. liczbę uczestników wyjazdu,
 4. wyrazić zgodę na przesłanie oferty spełniającej wymogi określone przez klienta drogą elektroniczną,
 5. PassWorld po wyszukaniu oferty spełniającej wymogi określone przez Klienta, przesyła Klientowi informacje o ofercie. Wraz z potwierdzeniem otrzymania i zaakceptowania oferty wyjazdu Klient jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zmianami).
 1. Przed wysłaniem oferty wyjazdu, PassWorld zobowiązany jest do sprawdzenia aktualności ceny, w przypadku jej zmiany, powiadomienia o tym Klienta.
 2. Po akceptacji oferty przez Kilenta, PassWorld wysyła bezpośredni link do zakupu biletu oraz link do rezerwacji noclegu wraz z instruktażem „krok-po-kroku” jak przejść proces rezerwacji.
 3. Oferty przygotowywane przez PassWorld są okazjami cenowymi, co oznacza, że ich cena nie jest trwała. Należy więc bezzwłocznie po otrzymaniu oferty zarezerwować i dokonać płatności zarówno za nocleg jak i bilety. PassWorld nie gwarantuje utrzymania cen.
  W przypadku klientów indywidualnych, jeśli klient nie zdąży wykupić noclegu i/lub lotu, PassWorld zobowiązuje się,  w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do znalezienia nowej, podobnej oferty w ciągu dwóch dni od dnia wysłania pierwszej oferty, z zastrzeżeniem że za nową podobną ofertę rozumie się także ofertę, której cena różni się do 25% od ceny wskazanej w ofercie przygotowanej pierwotnie.
 4. Wynagrodzenie za usługi doradcze w zakresie wyszukania ofert indywidualnych wyceniona jest według następującego modelu:
 1. Wycieczki w cenie do 500zł brutto/os.
  Wycieczka „tylko dla dwojga” – prowizja dla PassWorld 150zł brutto
  (75zł brutto/os.)
  Wycieczka „w paczce raźniej” – prowizja dla PassWorld 200zł brutto
  (50zł brutto/os.)
 2. Wycieczki w cenie od 500-1000zł brutto/os.
  Wycieczka „tylko dla dwojga” – prowizja dla PassWorld 200zł brutto
  (100zł brutto/os.)
  Wycieczka „w paczce raźniej”  – prowizja dla PassWorld 300zł brutto
  (75zł brutto/os.)
 3. Wycieczki w cenie powyżej 1000zł brutto/os.
  Wycieczka „tylko dla dwojga” – prowizja dla PassWorld 300zł brutto
  (150zł brutto/os.)
  Wycieczka „w paczce raźniej” – prowizja dla PassWorld 400zł brutto
  (100zł brutto/os.)
  Po dokonaniu pełnej rezerwacji, przez co rozumie się dokonanie rezerwacji lotu i noclegu, Klient jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie określone w ust. 8 w terminie 7 dni od dokonania rezerwacji.

§ 3. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania oferty lub w przypadku nieotrzymania oferty w terminie 21 dni do dnia, w którym powinien otrzymać powyższy plik.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Fundacja Manus zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni do dnia otrzymania reklamacji i zawiadomić Klienta w tym terminie o rozstrzygnięciu. Fundacja Manus zawiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona. Za termin zawiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji uznaje się dzień wysłania pisma przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Fundacja Manus nie ponosi odpowiedzialności za dostępność oferty w przypadku gdy klient nie dokona rezerwacji i zapłaty za przesłaną propozycję bez zbędnej zwłoki.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Manus oznacza Fundację z siedzibą przy ul. Grunwaldzkkiej 61 (Akademik T-3), 50-366 Wrocław, tel. +48 71 340 75 59, NIP: PL8981011437 REGON: 930490978, KRS: 0000100892.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej lub podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności PassWorld.